Categorii

Regulament privind organizarea examinării studenților

Art. 1    Prezentul Regulament este în conformitate cu principiile şi normele din Carta Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi şi cu prevederile Legii învăţământului şi ale Constituţiei României.

 

Art. 2    § 1. În Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, durata studiilor este de şase ani pentru Facultatea de Teologie Pastorală, în conformitate cu dispoziţiile date de Biserică. Studiile sunt împărţite în două etape:

– ciclul filozofic, cu o durată de doi ani;

– ciclul teologic, cu o durată de patru ani

§ 2. Pentru studenţii care provin de la o altă şcoală în afară de seminarul teologic liceal, se impune urmarea unui an propedeutic de formare vocaţională.

 

Art. 3    În Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, educaţia va urmări ca fiecare student să aprofundeze conştiinţa propriei formări, să crească în iubirea şi imitarea lui Cristos, Marele Preot, şi să se pregătească cum se cuvine pentru a fi ministrul mântuirii în Biserică, colaborator al episcopului.

 

Art. 4    De aceea, această formare va fi integrală (CDC 244 şi 255 § 1), acoperind următoarele aspecte:

§ 1. Formarea umană, care urmăreşte cultivarea virtuţilor ce sunt mai apreciate în viaţa comunitară şi capacitatea de a se comporta corect în mediul social.

§ 2. Formarea intelectuală (cf. CDC 248-252), care, în afară de formarea filozofico- teologică, cere o amplă cultură generală, este de o importanţă deosebită pentru a-i înţelege pe oameni şi a le transmite evanghelia.

§ 3. Formarea spirituală (cf. CDC 245-247) este îndreptată spre a cultiva unirea cu Dumnezeu prin rugăciune, viaţa sacramentală şi prin practicarea virtuţilor. Dintre mijloacele tradiţionale de viaţă spirituală reco-mandate de Biserică, enumerăm:

– viaţa de rugăciune personală şi comunitară;

– participarea zilnică la celebrarea Euharistiei;

– spovada frecventă;

– direcţiunea spirituală;

– devoţiunea mariană.

§ 4. Formarea apostolică sau pastorală (cf. CDC 255-258), care vrea să trezească în fiecare seminarist zelul pentru mântuirea oamenilor şi o profundă conştiinţă a misiunii sale în Biserică pentru a-l face apt să exercite ministeriul sacerdotal într-o manieră corespunzătoare.

 

Art. 5    Examinarea studenţilor va fi organizată în două sesiuni: în februarie şi iunie.

 

Art. 6    § 1. La disciplinele care au mai mult de două ore pe săptămână, studenţii vor susţine examene semestriale; la disciplinele cu două ore pe săptămână, studenţii vor susţine examen fie semestrial, fie anual, în funcţie de lecţiile predate şi în conformitate cu hotărârea Senatului; la disciplinele cu o singură oră pe săptămână, studenţii vor susţine colocvii.

§ 2. Colocviile vor avea loc înainte de începerea sesiunii.

§ 3. Examenele şi colocviile se susţin în faţa profesorului care a predat materia. Forma de examinare poate fi scrisă sau orală, sau profesorul poate folosi ambele forme la aceeaşi materie, făcând o singură medie.

 

Art. 7    Notarea se face de la 10 (zece) la 1 (unu). Nota minimă de promovare este 5 (cinci). Profesorii vor consemna personal rezultatele obţinute de student şi în Index lectionum.

 

Art. 8     § 1. Studenţii care nu vor reuşi să promoveze la cel mult două examene vor avea posibilitatea să repete examenele în timpul fixat de Regulament.

§ 2. Cel care nu reuşeşte la mai mult de două examene sau nu trece proba de reexaminare va trebui să părăsească Institutul.

§ 3. Repetarea examenului se va fixa în ultima săptămână înainte de vacanţa de Paşti şi în prima săptămână din octombrie.

 

Art. 9    Repetarea anului este posibilă numai în cazuri excepţionale şi numai cu aprobarea episcopului propriu, după consultarea Senatului.

 

Art. 10   § 1. Toate disciplinele filozofico-teologice obligatorii sunt urmate de examene. Forma de examinare este stabilită de profesor.

§ 2. Pe parcursul ciclului teologic, studenţii vor trebui să susţină examene şi la două dintre materiile opţionale.

§ 3. Fiecare student, în ciclul teologic, trebuie să participe la două seminarii, dintre care cel puţin unul va fi urmat de o lucrare scrisă.

§ 4. În ultimul an de studiu, fiecare student va prezenta o lucrare scrisă cu privire la o temă exegetică, teologică sau pastorală, sub coordonarea unui profesor ales din Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi.

 

Art. 11 Întreruperea studiilor pentru o perioadă determinată de timp poate fi acordată:

– dacă un candidat la sfânta Preoţie suferă de o boală gravă, iar episcopul propriu îi aprobă revenirea după vindecare pe baza unei recomandări medicale sau a unei recomandări din partea rectorului;

– dacă cineva consideră că nu şi-a clarificat problema vocaţiei, pe baza propunerii rectorului şi a superiorilor seminarului, episcopul poate aproba ca un seminarist să-şi întrerupă studiile pentru un an sau doi şi să poată reveni în Seminar. În această perioadă se recomandă ca el să rămână în cadrul diecezei, să se angajeze într-un serviciu iar după trecerea tipului stabilit, să înştiinţeze dacă îşi continuă sau nu studiile în cadrul Seminarului.

 

Art. 12 Studiile în Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi se încheie cu examenul de licenţă.

 

Art. 13 Examenul de licenţă constă în:

a) probă orală (examen la o disciplină generală şi două discipline de specialitate);

b) susţinerea proiectului sau a lucrării de diplomă.

 

Art. 14 Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă se realizează în două sesiuni: iunie şi ianuarie-februarie. Cu aprobarea Senatului Institutului, se poate organiza în luna septembrie o sesiune specială.

 

Art. 15 Se pot prezenta la examenul de licenţă numai candidaţii care au îndeplinit toate obligaţiile universitare, prevăzute în planul de învăţământ.

 

Art. 16 În comisiile de examinare pentru examenele de licenţă vor fi numite cadre didactice de la disciplinele implicate în examene, având cel puţin gradul de conferenţiar.

 

Art. 17 La susţinerea proiectului sau a lucrării de diplomă se recomandă să participe, ca invitat, conducătorul ştiinţific al proiectului sau lucrării.

 

Art. 18 Disciplinele la care se susţin examenele, tematicile şi bibliografiile se stabilesc de către Senat, în conformitate cu planurile şi programele de învăţământ după care au studiat absolvenţii din promoţia curentă, şi se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin publicare şi/sau afişare.

 

Art. 19 Probele la disciplinele fundamentale şi la cele de specialitate preced susţinerea lucrării sau a proiectului de diplomă, sunt eliminatorii şi se desfăşoară sub formă de lucrări scrise sau orale.

 

Art. 20   § 1. În vederea înscrierii la examenul de licenţă, studenţii trebuie să aleagă o temă cu cel puţin două sau trei semestre înainte de finalizarea studiilor, după cum se prevede în planul de învăţământ.

§ 2. Susţinerea proiectului sau a lucrării de diplomă se face în faţa Comisiei pentru examenul de licenţă, în şedinţă publică.

 

Art. 21 Înscrierea la examenul de licenţă se face pe bază de cerere scrisă prezentată la secretariat, la care se ataşează proiectul sau lucrarea de diplomă elaborată de absolvent şi referatul conducătorului ştiinţific. Referatul va cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării şi propunerea de notare a acesteia.

 

Art. 22 Pentru susţinerea examenului de licenţă, absolvenţii Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi vor prezenta următoarele acte:

–certificatul de naştere (în copie legalizată);

–diploma de bacalaureat (în original);

–trei fotografii (tip buletin de identitate);

–foaia matricolă (din care să rezulte, pentru fiecare semestru şi an de studiu, disciplinele promovate, forma de verificare şi notele obţinute);

 

Art. 23 Înscrierea la examenul de licenţă şi depunerea proiectului sau a lucrării de diplomă se fac cu cel puţin zece zile înainte de data la care este programată începerea examenului.

 

Art. 24 Proiectele sau lucrările de diplomă respinse anulează înscrierea la examen, candidatul fiind considerat neprezentat.

 

Art. 25 Examenele se evaluează cu note de la 10 la 1. Nota minimă de promovare este 5. Fiecare probă este eliminatorie.

 

Art. 26 Nota la proiectul sau lucrarea de diplomă se acordă de Comisie, la recomandarea conducătorului lucrării, pe baza susţinerii acesteia în plenul Comisiei. Nota finală a lucrării rezultă din media aritmetică a notelor fiecărui membru al Comisiei. Nota minimă de promovare este 5.

 

Art. 27 Media examenului de licenţă se stabileşte ca medie aritmetică a mediilor obţinute la examene şi a notei obţinute la susţinerea proiectului sau a lucrării de diplomă. Media generală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6.

 

Art. 28 Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă li se eliberează diploma de licenţă.

 

Art. 29 Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă mai pot susţine acest examen de cel mult două ori în decurs de cinci ani de la absolvirea facultăţii.

 

Art. 30 Prezentul Regulament, după ce a fost adoptat în şedinţa Senatului din 24.01.1997 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi, la data de 26.01.1997, a fost revizuit în şedinţa Senatului din 19.11.2004 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi la 26.11.2004.

 

Art. 31 Orice modificare a prezentului Regulament este de competenţa Senatului, cu aprobarea episcopului Diecezei de Iaşi.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.