Categorii

Regulament privind organizarea Admiterii studenţilor în Institut

Art. 1 Dreptul de a admite candidaţi în Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi îl are episcopul Diecezei de Iaşi, în funcţie de necesităţile pastorale ale diecezei.

Art. 2 La Facultatea de Teologie Pastorală Romano-Catolică din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi sunt admişi numai tineri romano-catolici, celibatari, sănătoşi atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic, provenind din familii catolice credincioase şi sănătoase, înzestraţi cu calităţi intelectuale, morale şi spirituale şi animaţi de dorinţa de a deveni preoţi în mod cu totul liber şi cu intenţie dreaptă.

Art. 3 La Facultatea de Teologie Pastorală Romano-Catolică sunt admişi tinerii absolvenţi ai Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif” sau ai oricărui alt liceu, cu diploma de bacalaureat, care doresc să fie preoţi pentru Dieceza de Iaşi şi pentru Arhidieceza de Bucureşti.

Art. 4 La Facultatea de Teologie Pastorală Romano-Catolică nu sunt admise persoane înaintate în vârstă şi nici tineri exmatriculaţi din alte seminarii.

Art. 5 Pentru ca cineva, care provine din altă dieceză, să se poată înscrie la examenul de admitere, trebuie să înainteze o cerere către episcopul propriu, pe care acesta o înaintează episcopului Diecezei de Iaşi.

Art. 6 Candidaţii pentru înscrierea la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi vor trebui să prezinte următoarele acte:

– diplomă de bacalaureat (în original);

– certificat de naştere (copie legalizată);

– adeverinţă de Botez;

– adeverinţă de Mir;

– adeverinţă de căsătorie religioasă a părinţilor;

– fişă medicală;

– caracterizare din partea parohului propriu;

– caracterizare din partea superiorilor Seminarului liceal teologic (pentru cei care au absolvit o astfel de şcoală).

Art. 7

§ 1. Admiterea în Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi se face pe bază de examene.

§ 2. Numărul disponibil de locuri se completează în ordinea mediilor obţinute la examenul de admitere şi pe baza recomandării din partea parohului propriu.

Art. 8 Examenul de admitere va avea loc în perioada admiterii la celelalte instituţii de învăţământ superior.

Art. 9 Materiile de examen sunt:

– limba şi literatura română;

– limba latină (pentru cei care vin de la Seminarul mic);

– o limbă modernă (la alegere);

– religie (Catehismul Bisericii Catolice şi Mica Biblie. Istoria sacră a Vechiului şi Noului Testament;

– o probă muzicală.

Art. 10 Pentru Facultatea de Teologie Pastorală, candidaţii care provin de la alte şcoli, în afară de liceele teologice seminariale, în cazul în care sunt admişi în aceleaşi condiţii de examinare, vor urma un an propedeutic, timp în care îşi vor completa cunoştinţele de cultură generală şi vor fi introduşi progresiv în viaţa Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, clarificându-şi problema chemării.

Art. 11

§ 1. La înscrierea în registrul matricol, studentului i se întocmeşte dosarul personal, care va cuprinde:

– cererea de înscriere în anul I;

– toate actele prevăzute la art. 6;

– fişa personală cu informaţii despre membrii familiei.

§ 2. Pe parcursul anilor de studii, dosarul seminaristului se va completa cu caracterizările făcute de parohul locului de origine pentru perioadele de timp petrecute în comunitatea de provenienţă, cu cererile autografe pentru admiterea printre candidaţii la ordinele sacre, la ministerii şi ordinele sacre, rezultatul scrutiniilor şi protocoalele de la Diaconat şi Preoţie.

Art. 12 La începerea studiilor, fiecărui student i se eliberează următoarele documente nominale:

– carnetul de student (Index lectionum);

– legitimaţia de student.

Art. 13

§ 1. În carnetul de student se înscriu toate notele obţinute la examene şi la celelalte forme de verificare a cunoştinţelor, inclusiv cele de nepromovare.

§ 2. În documentele studentului nu sunt admise corecturi nejustificate şi introduceri de date nereale.

§ 3. În caz de retragere din Institut sau de exmatriculare, i se retrage şi legitimaţia de student.

Art. 14 La Facultatea de Teologie Pastorală, durata studiilor este de şase ani, în conformitate cu dispoziţiile date de Biserică. Studiile sunt împărţite în două etape:

– ciclul filozofic, cu o durată de doi ani;

– ciclul teologic, cu o durată de patru ani.

Art. 15 Prevederile acestui Regulament sunt în conformitate cu Carta Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, Constituţia României, Legea Învăţământului şi cu Codul de drept canonic.

Art. 16 Prezentul Regulament, după ce a fost adoptat în şedinţa Senatului din 24.01.1997 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi, la data de 26.01.1997, a fost revizuit în şedinţa Senatului din 19.11.2004 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi la 26.11.2004.

Art. 17 Orice modificare din prezentul Regulament este de competenţa Senatului Institutului, cu aprobarea episcopului Diecezei de Iaşi.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.