Art. 1 Prezentul regulament este în conformitate cu principiile şi normele Constituţiei României, ale Cartei Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi şi ale Codului de drept canonic.

 

Art. 2

§ 1. Autonomia financiară a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi este garantată de Episcopia Romano-Catolică de Iaşi şi de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, care subvenţionează, prin donaţii şi colecte de la credincioşii catolici din Moldova şi Muntenia, activitatea didactică, de cercetare şi de formare din cadrul sus-numitului Institut.

§ 2. Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi are în administraţie clădiri şi spaţii proprii pentru procesul de învăţământ.

§ 3. De asemenea, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” poate primi în administraţie din partea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi anumite suprafeţe agricole pentru asigurarea întreţinerii studenţilor.

§ 4. Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” poate primi donaţii din partea unor donatori români sau străini, cu respectarea prevederilor legale.

 

Art. 3 Responsabilitatea finală a administraţiei este de competenţa rectorului, care este ajutat de Consiliul de Administraţie şi de directorul economic.

 

Art. 4 Administraţia obişnuită a Seminarului îi revine directorului economic, care urmează indicaţiile rectorului.

 

Art. 5 Directorul economic:

– ajută rectorul să elaboreze bilanţul estimativ anual;

– realizează achiziţiile necesare;

– ţine la zi registrele de contabilitate;

– pune în ordine şi aduce la zi arhiva administraţiei.

 

Art. 6 Consiliul de Administraţie este numit de episcop după consultarea Senatului şi are ca sarcină supravegherea bunei desfăşurări a vieţii economice a Seminarului, exprimându-şi opinia asupra tuturor problemelor administrative pe care rectorul i le încredinţează.

 

Art. 7 Consiliul de Administraţie este un organism cu statut executiv.

 

Art. 8 Consiliul de administraţie are următoarele competenţe:

a)asigură gestionarea operativă a Institutului în plan economic, administrativ şi de secretariat;

b)analizează sau avizează propuneri cu privire la alocarea spaţiului de învăţământ şi de cercetare;

c)analizează sau avizează propuneri cu privire la investiţiile majore;

d)analizează sau avizează propuneri cu privire la schemele de încadrare a personalului tehnic şi administrativ.

 

Art. 9 De cheltuielile necesare pentru studenţii din Institut şi pentru frecventarea cursurilor se ocupă episcopul Diecezei de Iaşi. Acesta va încerca să asigure un buget suficient, astfel încât viaţa în Institut să se desfăşoare în mod normal.

 

Art. 10 Prezentul Regulament, după ce a fost adoptat în şedinţa Senatului din 24.01.1997 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi, la data de 26.01.1997, a fost revizuit în şedinţa Senatului din 19.11.2004 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi la 26.11.2004.

 

Art. 10 Prezentul Regulament poate fi modificat numai prin votul cu majoritate simplă a Senatului şi cu aprobarea episcopului Diecezei de Iaşi.