Art. 1 Prezentul Regulament este dezvoltarea principiilor şi a normelor din Carta Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, în conformitate cu normele Legii Învăţământului şi ale Constituţiei României.

 

Art. 2 În Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, studenţii:

a) beneficiază de gratuitatea învăţământului pe toată durata studiilor;

b) au cazarea şi masa asigurate în condiţiile prevăzute de superiorii Institutului şi de dispoziţiile episcopului diecezan;

c) beneficiază de asistenţă medicală gratuită;

d) beneficiază de burse şi alte ajutoare materiale şi băneşti, conform normelor stabilite de superiorii Institutului;

e) contribuie cu taxa fixată de Consiliul de Administraţie al Institutului, pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de întreţinere.

 

Art. 3 

§ 1. Pe parcursul anilor de studiu, studenţii de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” au posibilitatea să-şi însuşească o formare teologică şi filozofică solidă.

§ 2. Studenţii au posibilitatea să folosească biblioteca Institutului pentru consultarea bibliografiei cerute.

§ 3. Ei pot să aprofundeze cunoştinţele filozofice şi teologice şi să-şi lărgească orizontul ştiinţific prin consultarea presei la care este abonat Institutul.

§ 4. Toţi studenţii sunt chemaţi să participe la diferite cercuri teologice şi au posibilitatea să se înscrie la diferite domenii de cercetare.

 

Art. 4 Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” acordă ajutor studenţilor prin diferite burse:

a) pentru studentul care termină anul academic cu media cea mai mare, se acordă un premiu special.

b) pentru studenţii care termină anul academic cu media peste 9,50, este asigurată toată întreţinerea în mod gratuit.

c) studenţii care termină anul academic cu media peste 9,00 primesc jumătate din cheltuielile de întreţinere.

 

Art. 5 Studenţii de la Facultatea de Teologie Pastorală, care se remarcă în mod deosebit printr-o angajare continuă în formarea propriei personalităţi şi în maturizarea vocaţiei la sfânta Preoţie, pot obţine, la sugestia Senatului, burse pentru continuarea studiilor în străinătate.

 

Art. 6 În cazul studenţilor care provin din familii numeroase sau cu venituri mici, Consiliul de Administraţie al Institutului caută soluţii pentru a le veni în ajutor.

 

Art. 7 Institutul pune la dispoziţia studenţilor o bogată bibliotecă, o sală de lectură, o bază sportivă, un centru de audiţii muzicale, o sală de calculatoare şi un  centru de multiplicare a cursurilor.

 

Art. 8 Studenţii Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” beneficiază de câteva zile libere la sfârşitul primei sesiuni de examene.

 

Art. 9 Superiorii Institutului creează condiţii şi garantează publicarea unei reviste lunare a studenţilor.

 

Art. 10 În cadrul Institutului sunt sprijinite iniţiativele culturale, organizarea de spectacole şi de concerte.

 

Art. 11 Prezentul Regulament, după ce a fost adoptat în şedinţa Senatului din 24.01.1997 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi, la data de 26.01.1997, a fost revizuit în şedinţa Senatului din 19.11.2004 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi la 26.11.2004.

 

Art. 12 Orice modificare a prezentului Regulament este de competenţa Senatului Institutului, cu aprobarea episcopului Diecezei de Iaşi.