Art. 1 Prezentul Regulament este întocmit pornind de la reglementările canonice ale Bisericii Romano-Catolice şi ţinând cont de prevederile Constituţiei României şi ale Legii Învăţământului.

Art. 2

§ 1. Cadrele didactice din Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, pentru disciplinele filozofice, teologice şi juridice sunt numite de către episcopul Diecezei de Iaşi.

§ 2. Pentru ca cineva să poată ocupa funcţia de cadru didactic în Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, trebuie să se distingă prin virtuţi alese şi să fi obţinut doctoratul sau licenţa într-o universitate sau facultate recunoscută de Sfântul Scaun.

§ 3. Preoţii care, după obţinerea licenţei în teologie pastorală la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, au făcut cursuri de specializare într-o universitate recunoscută de Sfântul Scaun, obţinând diploma de licenţă, pot obţine titlurile academice şi ocupa următoarele funcţii didactice: preparator universitar şi asistent universitar.

§ 4. Funcţia de lector universitar, conferenţiar universitar şi profesor universitar poate fi ocupată numai de cei care au obţinut titlul de doctor.

 

Art. 3 Pentru ocuparea oricărui post didactic se vor respecta următoarele criterii:

§ 1. Pentru funcţia de preparator:

a) să dovedească aptitudini de cercetare ştiinţifică;

b) să cunoască cel puţin o limbă străină modernă.

 

§ 2. Pentru funcţia de asistent:

a) să îndeplinească condiţiile cerute pentru ocuparea postului de preparator;

b) să aibă cel puţin două lucrări tipărite sau acceptate pentru publicare.

 

§ 3. Pentru funcţia de lector:

a) să aibă titlul de doctor;

b)să aibă lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate;

c) să aibă contribuţii pe linie ştiinţifică şi didactică.

 

§ 4. Pentru funcţia de conferenţiar:

a) să aibă titlul de doctor;

b)să fie recunoscut ca specialist într-un domeniu de cercetare;

c)să aibă cel puţin zece articole publicate în reviste de specialitate;

d)să aibă capacitatea de a îndruma tineri cercetători;

e)să posede calităţi didactice remarcabile;

f)să aibă contribuţii substanţiale pe linie didactică şi ştiinţifică.

 

§ 5. Pentru funcţia de profesor:

a)să aibă titlul de doctor;

b)să aibă cel puţin patru cărţi de autor tipărite sau multiplicate, dintre care cel puţin o carte tipărită;

c)să fie recunoscut pe plan naţional sau internaţional ca specialist într-un domeniu de cercetare, în care a dovedit capacitatea de a deschide noi direcţii;

d)să aibă cel puţin 25 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate;

e)să aibă lucrări citate semnificativ în ţară şi străinătate;

f)să aibă capacitatea de a îndruma tineri cercetători, de a forma o şcoală;

g)să posede calităţi didactice deosebite;

h)să aibă contribuţii substanţiale de la ultima promovare.

 

Art. 4 În promovarea pentru toate treptele se va ţine seama de activitatea didactică şi de calităţile pedagogice ale candidatului, precum şi de dificultatea şi de varietatea cursurilor sau seminariilor predate.

 

Art. 5 Statele de funcţiuni ale personalului didactic se întocmesc anual pe catedre.

 

Art. 6 Numărul posturilor şi al funcţiilor didactice se stabileşte ţinând seama de:

a) planurile de învăţământ;

b) normele didactice şi de cercetare.

 

Art. 8 În statul de funcţii sunt înscrise, în ordine ierarhică, posturile didactice ocupate sau vacante, specificându-se funcţiile didactice corespunzătoare şi numărul săptămânal de ore convenţionale, repartizate pe ore de curs, seminarii, laboratoare, lucrări practice sau proiecte, practica de specialitate şi activităţi echivalente acestora la disciplinele din planul de învăţământ.

 

Art. 9 Statul de funcţii al personalului didactic se avizează de către Senatul Institutului şi este aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi.

 

Art. 10 Episcopul Diecezei de Iaşi va avea grijă să fie numiţi profesori pentru Sfânta Scriptură, teologia dogmatică, teologia morală, liturgică, filozofie, dreptul canonic, istoria ecleziastică şi pentru alte ştiinţe care trebuie pre-date cu o metodă proprie.

 

Art. 11 În predarea disciplinelor, cadrele didactice să fie preocupate continuu de unitatea internă şi de armonia întregii învăţături de credinţă, astfel încât studenţii să simtă că învaţă o unică ştiinţă.

 

Art. 12 Cadrul didactic care îşi neglijează în mod grav funcţia trebuie să fie înlăturat de autoritatea competentă.

 

Art. 13 Prezentul Regulament, după ce a fost adoptat în şedinţa Senatului din 24.01.1997 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi, la data de 26.01.1997, a fost revizuit în şedinţa Senatului din 19.11.2004 şi aprobat de episcopul Diecezei de Iaşi la 26.11.2004.

 

Art. 14 Orice derogare de la prezentul Regulament şi orice modificare a lui este de competenţa Senatului Institutului, cu aprobarea episcopului Diecezei de Iaşi.