Categorii

Prezentare

Art. 1

§ 1. Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi a fost întemeiat conform canoanelor bisericești (Codul de drept canonic = CDC, 237 § 1) şi fondat în anul 1886 de către episcopul Nicolae Iosif Camilli, cu acordul papei Leon al XIII-lea şi aprobarea autorităţilor statului român, în persoana primului ministru Mihail Kogălniceanu. A fost închis de regimul comunist între anii 1948-1956.

În anul 1956, din punct de vedere civil, a fost redeschis ca „secţia română” a Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba-Iulia, unde funcţiona „secţia maghiară”, şi ambele secţii au fost recunoscute în anul 1965 de către statul român ca Institutul Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar, prin decizia Departamentului Cultelor de pe lângă Consiliul de Miniştri, Direcţiunea Studii, nr. 11.141 din 31.07.1965.

În anul 1990, statul român, prin decizia Ministerului Cultelor, Direcţia economică şi de administraţie, nr. 2589 din 23.04.1990, recunoaşte structura autonomă a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, având un rector propriu, sub jurisdicţia episcopului diecezan de Iaşi.

Din aprilie 1995, Institutul a fost afiliat la Facultatea de Teologie a Universităţii Pontificale „Sfântul Ioan din Lateran”.

Începând cu anul academic 2009-2010, formarea filosofico-teologică a seminariștilor Institutului se desfășoară în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică, specializarea teologie romano-catolică pastorală, din cadrul Universității „Al.I. Cuza”.

§ 2. În legislaţia canonică, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi poartă denumirea de Seminarul Mare Diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi. De aceea, în textele prezentului Statut şi ale Regulamentelor ce derivă din el, noţiunile Institut/Seminar şi student/seminarist coincid şi se pot înlocui.

Art. 2

§ 1. Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi are ca scop principal formarea viitorilor preoţi diecezani.

§ 2. Formarea sacerdotală, ale cărei linii generale mai importante sunt expuse în prezentul statut şi specificate în regulamentele anexate, are ca punct de referinţă documentele Conciliului al II-lea din Vatican (Presbyterorum ordinis, Optatam totius), dispoziţiile Codului de drept canonic (can. 232-264) şi diverse documente promulgate de către Sfântul Scaun (Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, Pastores dabo vobis etc.).

Art. 3 Formarea la Preoție în Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi urmărește ca fiecare seminarist să-și aprofundeze conştiinţa propriei formări, să crească în iubirea şi imitarea lui Cristos, Marele Preot, şi să se pregătească cum se cuvine pentru a fi ministrul mântuirii în Biserică, colaborator al episcopului.

Art. 4 Formarea sacerdotală este integrală (CDC 244 şi 255 § 1) și cuprinde următoarele aspecte:

a) formarea umană, care urmăreşte cultivarea virtuţilor ce sunt mai apreciate în viaţa comunitară şi capacitatea de a se comporta corect în ambianţa socială.

b) formarea intelectuală (cf. CDC 248-252), care, în afară de formarea filozofico-teologică, cere o amplă cultură generală, fapt ce este de o importanţă deosebită pentru a-i înţelege pe oameni şi a le transmite evanghelia.

c) formarea spirituală (cf. CDC 245-247), care este îndreptată spre a cultiva unirea cu Dumnezeu prin rugăciune şi viaţa sacramentală, şi prin practicarea virtuţilor. Mijloacele tradiţionale de viaţă spirituală recomandate de Biserică sunt:

– viaţa de rugăciune personală şi comunitară;

– participarea zilnică la celebrarea sfintei Euharistii;

– spovada frecventă;

– direcţiunea spirituală.

d) formarea apostolică sau pastorală (cf. CDC 255-258), care vrea să trezească în fiecare seminarist zelul pentru mântuirea oamenilor şi o profundă conştiinţă a misiunii sale în Biserică pentru a-l face apt să exercite ministeriul sacerdotal într-o manieră corespunzătoare.

Art. 5 Identitatea Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi este fixată prin:

Denumire: Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi;

Antet şi sigiliu stabilite de conducerea Institutului;

Sediul rectoratului: str. Theodor Văscăuţeanu, 6, 700462 Iaşi, România.

Art. 6 Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza Constituţiei României din 1991, a legii învățământului şi a normelor de drept canonic şi îşi desfăşoară activitatea în deplină autonomie şi libertate academică, într-un spaţiu propriu, cu un buget format din sumele alocate de Episcopia Romano-Catolică de Iaşi şi Arhiepiscopia Romano-Catolică din Bucureşti şi din resurse proprii.

Art. 7 Prin însuşi faptul fondării sale legitime, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi funcţionează ca instituţie cu personalitate juridică, civilă şi bisericească.

Art. 8

§1. Comunitatea academică este constituită din personalul didactic şi studenții Institutului.

§2. Comunitatea academică foloseşte în activitatea sa personal auxiliar şi administrativ.

Art. 9 Autonomia academică se întemeiază pe prevederile Constituţiei, ale legii învățământului, ale legislaţiei bisericeşti şi pe reglementările proprii. Ea se manifestă în libertatea de decizie a Institutului faţă de organismele statale sau politice în probleme care privesc structura Institutului, conceperea şi desfăşurarea activităţii de învățământ și formare a seminariștilor, de cercetare, administrativă, financiară, precum şi raporturile cu instituţii similare din ţară şi străinătate.

Art. 10 Libertatea academică înseamnă:

a) dreptul de a alege şi numi, în condiţiile fixate de episcopul Diecezei de Iaşi şi de Consiliul profesoral, membrii comunităţii Institutului;

b) dreptul comunităţii şi al membrilor ei de a dobândi, dezvolta şi transmite liber cunoştinţe prin cercetare, dezbatere, predare, lectură, scris;

c) dreptul de a cerceta orice subiect, în orice domeniu socotit necesar, cu respectarea normelor canonice şi civile;

d) dreptul comunităţii şi al fiecărui membru în parte de a participa la activităţile de învăţământ şi cercetare ale Institutului, precum şi la organizarea şi conducerea acestor activităţi.

Art. 11

§ 1. Spaţiul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” cuprinde edificiile, terenurile şi dotările aflate în proprietatea sa ori puse la dispoziţia comunităţii academice pentru desfăşurarea procesului de formare sacerdotală şi cercetare, pentru locuinţă, masă şi studiu, pentru desfăşurarea de activităţi culturale şi sportive. Fac parte din spaţiul Institutului şi clădirile destinate serviciilor de administraţie.

§ 2. Spaţiul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” este inviolabil, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi flagrant delict. Organele de ordine publică pot interveni în spaţiul Institutului numai cu permisiunea sau la cererea rectorului. Camerele de locuit beneficiază de aceeaşi protecţie legală ca şi locuinţele particulare. Organele de ordine nu pot organiza razii şi alte operaţiuni de rutină fără a cere permisiunea rectorului. În caz de urgenţă, nu poate fi stânjenită intervenţia ambulanţelor şi a pompierilor.

§ 3. Limitarea accesului în spaţiul Institutului este reglementată de rector şi de Consiliul formatorilor.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.