capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1

§ 1. Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi a fost întemeiat conform canoanelor (Codul de drept canonic = CDC, 237 § 1) şi fondat în anul 1886 de către episcopul Nicolae Iosif Camilli cu acordul papei Leon al XIII-lea şi aprobarea autorităţilor statului român, în persoana primului ministru Mihail Kogălniceanu. A fost închis de regimul comunist între anii 1948-1956. În anul 1956, din punct de vedere civil, a fost redeschis ca „secţia română” a Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba-Iulia, unde funcţiona „secţia maghiară”, şi ambele secţii au fost recunoscute în anul 1965 de către statul român ca Institutul Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar, prin decizia Departamentului Cultelor de pe lângă Consiliul de Miniştri, Direcţiunea Studii, nr. 11.141 din 31.07.1965. În anul 1990, statul, prin decizia Ministerului Cultelor, Direcţia economică şi de administraţie, nr. 2589 din 23.04.1990, recunoaşte structura autonomă a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, având un rector propriu, sub jurisdicţia episcopului diecezan de Iaşi. Din aprilie 1995, Institutul a fost afiliat la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Pontificale din Lateran.

§ 2. În legislaţia canonică, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi poartă denumirea de Seminarul Mare Diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi. De aceea, în textele prezentei Carte şi ale Regulamentelor ce derivă din ea, noţiunile Institut/Seminar şi student/seminarist coincid şi se pot înlocui.

Art. 2

Identitatea Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi este fixată prin:

Denumire: Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, Iaşi;

Antet şi sigiliu stabilite de Consiliul Facultăţii;

Sediul rectoratului: str. Theodor Văscăuţeanu, 6, 700462 Iaşi, România.

Art. 3 Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza Constituţiei României din 1991, a legislaţiei învăţământului şi a normelor de drept canonic şi îşi desfăşoară activitatea în deplină autonomie şi libertate academică, într-un spaţiu propriu, cu un buget format din sumele alocate de Episcopia Romano-Catolică de Iaşi şi Arhiepiscopia Romano-Catolică din Bucureşti şi din resurse proprii.

Art. 4 Prin însuşi faptul fondării sale legitime, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi funcţionează ca instituţie cu personalitate juridică, civilă şi bisericească.

Art. 5

§1.Comunitatea academică este constituită din personalul didactic şi studenţii facultăţii.

§2.Comunitatea academică foloseşte în activitatea sa personal auxiliar şi administrativ.

Art. 6 Autonomia universitară se întemeiază pe prevederile Constituţiei şi ale Legii Învăţământului, ale legislaţiei bisericeşti şi pe reglementările proprii. Ea se manifestă în libertatea de decizie a Institutului faţă de organismele statale sau politice în probleme care privesc structura Institutului, conceperea şi desfăşurarea activităţii de învăţământ, de cercetare, administrativă, financiară, precum şi raporturile cu instituţii similare din ţară şi străinătate.

Art. 7 Libertatea academică înseamnă:

a) dreptul de a alege şi numi, în condiţiile fixate de episcopul Diecezei de Iaşi şi de Senat, membrii comunităţii academice;

b) dreptul comunităţii şi al membrilor ei de a dobândi, dezvolta şi transmite liber cunoştinţe prin cercetare, dezbatere, predare, lectură, scris;

c) dreptul de a cerceta orice subiect, în orice domeniu socotit necesar, cu respectarea normelor canonice şi civile;

d) dreptul comunităţii şi al fiecărui membru în parte de a participa la activităţile de învăţământ şi cercetare ale Institutului, precum şi la organizarea şi conducerea acestor activităţi.

Art. 8

§ 1. Spaţiul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” cuprinde edificiile, terenurile şi dotările aflate în proprietatea sa ori puse la dispoziţia comunităţii academice pentru desfăşurarea procesului de învăţământ şi cercetare, pentru locuinţă, masă şi studiu, pentru desfăşurarea de activităţi culturale şi sportive. Fac parte din spaţiul Institutului şi clădirile destinate serviciilor de administraţie.

§ 2. Spaţiul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” este inviolabil, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi flagrant delict. Organele de ordine publică pot interveni în spaţiul Institutului numai cu permisiunea sau la cererea rectorului. Camerele de locuit beneficiază de aceeaşi protecţie legală ca şi locuinţele particulare. Organele de ordine nu pot organiza razii şi alte operaţiuni de rutină fără a cere permisiunea rectorului sau a Senatului. În caz de urgenţă, nu poate fi stânjenită intervenţia ambulanţelor şi a pompierilor.

§ 3. Limitarea accesului în spaţiul Institutului este reglementată de rector şi de Comisia de disciplină.

Art. 9 Pe baza prevederilor prezentei Carte, se vor elabora şi vor fi supuse aprobării Senatului şi ratificării din partea episcopului Diecezei de Iaşi regulamente privind:

a)organizarea şi funcţionarea facultăţii şi a centrelor de cercetare;

b)admiterea studenţilor;

c)acordarea burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţi;

d)disciplina corpului profesoral şi a studenţilor;

e)concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare;

f)elaborarea programelor de studii;

g)organizarea examinării studenţilor;

h)funcţionarea bibliotecii;

i)activitatea financiar-administrativă.

capitolul II

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE

INSTITUTULUI TEOLOGIC

ROMANO-CATOLIC „SF. IOSIF” DIN IAŞI

Art. 10 Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi îşi asumă ca roluri fundamentale:

a) formarea umană, intelectuală, spirituală şi pastorală a candidaţilor la preoţie;

b) dezvoltarea ştiinţelor teologice şi inserarea lor în contextul valorilor culturii şi civilizaţiei române;

c) participarea disciplinelor teologice la dezvoltarea ştiinţelor, în general.

Art. 11 Institutul îşi îndeplineşte aceste funcţii prin:

a) formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură;

b) actualizarea continuă a pregătirii specialiştilor prin programe de recalificare şi specializare;

c) desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi teologică;

d) asumarea şi realizarea misiunii de focar cultural şi spiritual care să contribuie la formarea, dezvoltarea, transmiterea şi difuzarea valorilor creştine catolice;

e) promovarea pluralismului opţiunilor, analiza critică şi constructivă, apărarea cadrului democratic, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale individului, cetăţeanului şi creştinului într-un climat ecumenic naţional.

Art. 12 Institutul urmăreşte cu atenţie experienţa institutelor, a universităţilor şi a centrelor de cercetare similare, ameliorându-şi continuu activităţile prin adaptarea sugestiilor şi noutăţilor descoperite.

Art. 13

§ 1. Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi emite diplome de licenţă şi certificate pentru studii.

§ 2. Absolvenţii Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi pot obţine, în virtutea afilierii la Facultatea de Teologie de pe lângă Universitatea Pontificală din Lateran, titlul şi diploma de bacalaureat în teologie cu recunoaştere ecleziastică internaţională.

§ 3. Preoţii care, după obţinerea licenţei în teologie pastorală la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, au făcut cursuri de specializare într-o universitate recunoscută de Sfântul Scaun, obţinând diploma de licenţă, pot obţine titlurile academice şi ocupa următoarele funcţii didactice: preparator universitar şi asistent universitar.

§ 4. Funcţia de lector universitar, conferenţiar universitar şi profesor universitar poate fi ocupată numai de cei care au obţinut titlul de doctor.

capitolul III

PRINCIPIILE DE ORGANIZARE

ŞI FUNCŢIONARE

Art. 14

§ 1. Comunitatea academică a Institutului este deschisă cetăţenilor români şi străini în condiţiile impuse de organizarea internă: student, profesor, cercetător. Criteriile fundamentale ale apartenenţei la comunitatea academică sunt: idoneitatea morală, competenţa profesională, corectitudinea comportamentală şi abilitarea corespunzătoare ratificată de episcopul Diecezei de Iaşi.

§ 2. Intrarea în comunitatea academică se face prin mandat din partea episcopului Diecezei de Iaşi.

Art. 15 Spaţiul Institutului nu poate fi utilizat pentru nici un fel de activitate a partidelor politice şi a altor organizaţii care promovează ideologii şi acţiuni politice.

Art. 16 Instruirea şi formarea se realizează pe baza principiilor şi metodologiilor didactice moderne în continuitatea tradiţiei Bisericii Romano-Catolice. Planurile de învăţământ cuprind discipline obligatorii, opţionale şi facultative, vizând o cultură pluridisciplinară, bazată pe o opţiune responsabilă.

Art. 17

În Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, învăţământul vizează formarea viitorilor preoţi, cu o durată de 12 semestre, organizate în două cicluri: unul filozofic (de patru semestre) şi unul teologic (de opt semestre). Forma de frecvenţă este numai la zi. Candidaţii care au absolvit un alt liceu în afară de seminarul liceal teologic vor face, înainte de intrarea în ciclul filozofic, două semestre pentru consolidarea formării umane şi discernământ vocaţional. Studenţii promovaţi în anul V vor face un an pastoral-social.

Studiile filozofico-teologice se încheie cu diploma de licenţă. Obţinerea licenţei presupune promovarea examenelor la disciplinele obligatorii şi opţionale, stabilite de consiliul facultăţii.

Art. 18

§1.Procesul cunoaşterii presupune interacţiune, ascultare reciprocă, dialog argumentativ şi transparenţă.

§ 2. Rezultatele activităţii didactice şi ştiinţifice se fac publice prin prezentări anuale, prin conferinţe, prin rapoarte de autoevaluare.

§ 3. Periodic, Senatul Institutului va aprecia activitatea structurilor universitare potrivit normelor şi standardelor fixate de Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare.

Art. 19 Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi promovează relaţiile de colaborare în domeniul învăţământului şi ştiinţei cu institutele similare din ţară şi străinătate, iar prin afilierea la Universitatea Pontificală din Lateran, este conectat la circuitul valorilor şi culturii teologice catolice mondiale.

capitolul IV

AUTONOMIA UNIVERSITARĂ

Art. 20 Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi funcţionează pe baza autonomiei universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de autoconducere cu un cadru legal format din Codul de drept canonic, Constituţia României, Legea învăţământului şi propriile reglementări.

Art. 21

§ 1. Autonomia Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi se materializează în: autonomia organizării structurilor didactice şi ştiinţifice, autonomia financiară şi administrativă, autonomia funcţională, autonomia didactică, autonomia ştiinţifică şi autonomia jurisdicţională.

§ 2. Reglementarea competenţelor Institutului, a facultăţii şi a catedrelor se face de către episcopul Diecezei de Iaşi şi de către Senat, pe baza legislaţiei existente, a prezentei Carte şi prin decizii proprii.

Art. 22 Autonomia organizării structurilor Institutului se materializează în :

a) dreptul de a alege organismele de conducere;

b) dreptul de a elabora reglementări proprii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

c) dreptul de a alege şi numi corpul profesoral, cercetătorii, studenţii şi personalul tehnic administrativ.

Art. 23 Autonomia funcţională a Institutului se manifestă în:

a) dreptul de a stabili planurile de învăţământ;

b) dreptul de a-şi alcătui statele de funcţii în raport cu resursele umane şi financiare de care dispune şi cu prevederile planurilor de învăţământ;

c) dreptul de a-şi stabili şi ameliora propriile structuri;

d) dreptul de a iniţia şi dezvolta cooperări şi schimburi internaţionale;

e) dreptul de a edita cărţi, reviste, manuale, cursuri şi alte materiale care sprijină învăţământul şi cercetarea;

f) dreptul de a conferi titluri didactice şi ştiinţifice.

Art. 24

§ 1. Corpul profesoral şi studenţii Institutului sunt organizaţi pe structura facultăţii de teologie pastorală.

§ 2. Facultatea corespunde necesităţilor de interes ale diecezei.

§ 3. Corpul profesoral este organizat pe catedre.

Art. 25 Autonomia financiară şi administrativă a Institutului se realizează prin:

a) dreptul de a utiliza bugetul şi resursele financiare de care dispune, în funcţie de priorităţile şi deciziile proprii;

b) dreptul de a stabili taxe în conformitate cu prevederile legale;

c) dreptul de a prelua donaţii;

d) dreptul de a acorda burse şi de a efectua plăţi;

e) dreptul de a administra spaţiul şi patrimoniul propriu, în funcţie de necesităţi;

f) dreptul de a avea unităţi productive şi de servicii care aduc profituri financiare.

Art. 26

Resursele financiare de bază ale Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi sunt asigurate de Episcopia Romano-Catolică de Iaşi şi de

Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, în funcţie de numărul de studenţi şi de costurile întreţinerii.

Art. 27 Finanţarea complementară se realizează prin autofinanţare (taxele studenţilor, venituri obţinute de pe terenurile aferente, activitate de prestări de servicii, activităţi editoriale, donaţii, sponsorizări) şi din finanţări externe.

Art. 28 Autonomia didactică a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi se manifestă prin dreptul:

a) de a organiza, în condiţiile legii, facultăţi, direcţii de specializare şi catedre;

b) de a stabili standarde de evaluare a nivelului de predare a disciplinelor racordate la experienţe ştiinţifice de performanţă;

c) de a participa la programele internaţionale cu caracter didactic;

d) de a realiza publicaţii teologice şi de a avea o editură proprie;

e) de a organiza în interiorul său centre, laboratoare şi grupuri de cercetare.

Art. 29 Autonomia jurisdicţională a Institutului reprezintă dreptul său de a decide prin organismele de conducere proprii asupra modului de aplicare a Cartei Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, în condiţiile legii.

capitolul v

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE

MEMBRILOR INSTITUTULUI TEOLOGIC

ROMANO-CATOLIC DIN IAŞI

Art. 30 Drepturile şi îndatoririle corpului profesoral din Institut sunt următoarele:

a) dreptul la dezvoltare profesională şi la perfecţionare;

b) dreptul la cercetare ştiinţifică în orice domeniu, cu respectarea normelor morale şi a prescrierilor magisteriului Bisericii;

c) dreptul de a participa la conducerea facultăţii şi a catedrei din care fac parte;

d) dreptul de a alege şi de a fi ales în funcţii de conducere, potrivit gradului didactic; orice alegere într-o funcţie de conducere trebuie acceptată şi ratificată de episcopul Diecezei de Iaşi;

e) îndatorirea de a îndeplini integral şi la nivel optim obligaţiile profesionale;

f) îndatorirea de a respecta în orice împrejurare standardele eticii bisericeşti şi universitare;

g) îndatorirea de a respecta Carta Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi şi regulamentele stabilite în conformitate cu ea;

h) îndatorirea de a respecta şi de a preda învăţătura Bisericii Romano-Catolice.

Art. 31 Studenţii Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi pot urma cursuri în cadrul altor institute sau universităţi similare din ţară sau străinătate, în condiţiile respectării acordurilor dintre conducerea Institutului şi institutul sau universitatea respectivă.

capitolul vi

COMPETENŢE DECIZIONALE

Art. 32 Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi funcţionează pe baza reglementărilor stabilite în Carta Institutului şi de către Senat, aprobate şi promulgate de episcopul Diecezei de Iaşi în acord cu Codul de drept canonic, cu Constituţia României şi cu Legea Învăţământului.

Art. 33 În domeniul activităţii didactice şi ştiinţifice, organismele de conducere ale Institutului iau decizii privind:

a) planurile şi programele de învăţământ;

b) înfiinţarea sau desfiinţarea de specializări şi servicii funcţionale;

c) programele de cercetare;

d) organizarea de manifestări ştiinţifice;

e) conferirea şi retragerea titlurilor didactice;

f) reglementarea conduitei cadrelor didactice, a studenţilor, a personalului administrativ;

g) organizarea concursurilor;

h) acordarea de burse şi recompense.

Art. 34 Pentru realizarea misiunii specifice şi a obiectivelor stabilite, organismele de conducere iau hotărâri privind:

a) structurile proprii de organizare (catedre, facultăţi);

b) acordurile de colaborare cu alte instituţii din ţară şi străinătate;

c) asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea normală a vieţii şi activităţii în Institut;

d) utilizarea resurselor financiare în conformitate cu propriile priorităţi.

Art. 35 Prezenta Cartă stabileşte competenţele decizionale specifice ale organismelor de conducere.

Art. 36 Hotărârile Senatului se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, cu condiţia ca numărul celor prezenţi să reprezinte cel puţin două treimi din totalul membrilor.

capitolul vii

ORGANISMELE DE CONDUCERE

Art. 37 Catedra organizează şi coordonează activitatea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică în domenii specifice.

Art. 38 Catedra are următoarele competenţe:

a) întocmeşte, aprobă şi evaluează programele disciplinelor de studiu şi ale activităţilor de pregătire;

b) stabileşte modalităţile de evaluare a studenţilor, în acord cu normele generale stabilite de Senat;

c) propune recompense şi sancţiuni pentru corpul profesoral şi pentru personalul de cercetare din catedră;

d) organizează manifestări ştiinţifice;

e) propune stabilirea unor acorduri de colaborare cu parteneri din ţară sau din străinătate.

Art. 39 Consiliul facultăţii organizează şi conduce întreaga activitate din facultate. Conducerea operativă a facultăţii este asigurată de către decan.

Art. 40 Consiliul facultăţii are următoarele competenţe:

a) elaborează şi avizează planurile de învăţământ;

b) întocmeşte rapoartele de autoevaluare;

c) evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din cadrul facultăţii;

d) aprobă acordarea titlurilor didactice de preparator, asistent şi lector;

e) avizează cererile de acordare a titlului de profesor;

f) avizează statele de funcţii şi personal didactic elaborate de către catedre;

g) propune condiţiile specifice de admitere şi organizează concursurile de admitere;

h) stabileşte lista studenţilor care beneficiază de burse şi de alte forme de sprijin;

i) stabileşte modalităţile de alegere a organismelor de conducere din facultate;

j) organizează manifestări ştiinţifice.

Art. 41 Senatul are următoarele competenţe:

a) adoptă Carta şi Regulamentele de funcţionare ale Institutului, precum şi orice modificări ale acestora;

b) aprobă planurile de învăţământ ale facultăţii;

c) validează alegerea decanului şi consiliului facultăţii;

d) aprobă raportul consiliului de administraţie cu privire la constituirea şi execuţia bugetului.

Art. 42

§ 1. Senatul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” se constituie din: rector, vicerector, decan, şefii de catedră, şefii centrelor de cercetare, directorul economic şi reprezentanţi ai studenţilor.

§ 2. Rectorul şi decanul, care îşi încheie mandatul, sunt membri ex-officio ai Senatului pentru următorul mandat.

Art. 43 Rectorul este conducătorul principal al activi-tăţilor academice şi administrative din Institut şi preşedinte al Senatului.

Art. 44 Rectorul Institutului cere, cu prudenţă şi bunătate, fidelitate faţă de directivele generale ale Bisericii şi aplicarea Cartei şi a Regulamentelor.

Art. 45 Competenţele rectorului sunt:

a) coordonează activităţile formatorilor;

b) veghează ca în Institut să fie observată disciplina adecvată şi să domnească un ambient favorabil pentru formarea integrală a studenţilor;

c) îndepărtează, cu votul deliberativ al Senatului, studenţii care nu se integrează în spiritul şi normele Institutului;

d) numeşte şi eliberează din funcţie personalul tehnic şi administrativ;

e) reprezintă Institutul în raporturile cu Episcopia, cu Ministerul Învăţământului şi cu autorităţile civile.

Art. 46

§ 1. Rectorul poate delega unele dintre competenţele sale vicerectorului, decanului şi formatorilor.

§ 2. Rectorul deleagă competenţele administrative şi financiare directorului administrativ.

Art. 47 Decanul îndeplineşte sarcinile care-i sunt încredinţate de către rector, verbal sau în scris, şi asigură funcţionarea statutară a Senatului.

Art. 48 Directorul spiritual are ca datorie specifică formarea religioasă a studenţilor, asigurând un climat de încredere umană şi supranaturală, dedicându-se colocviilor personale şi asistând rectorul pentru ca celebrările liturgice să respecte normele liturgice. Organizează zilele de reculegere şi de exerciţii spirituale. Promovează practicile de cult euharistic, de devoţiune mariană şi de viaţă spirituală.

Art. 49 Consiliul de Administraţie este un organism cu statut executiv, care funcţionează în subordinea rectorului.

Art. 50 Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe:

a) asigură gestionarea operativă a Institutului în plan economic şi administrativ;

b) analizează sau avizează propuneri cu privire la alocarea spaţiului de învăţământ şi de cercetare;

c) analizează sau avizează propuneri cu privire la investiţiile majore;

d) analizează sau avizează propuneri cu privire la schemele de încadrare cu personal tehnic şi administrativ.

capitolul viii

ALEGEREA ORGANISMELOR DE CONDUCERE

Art. 51 Organismele de conducere ale Institutului sunt propuse de către rector împreună cu Senatul şi numite de episcopul Diecezei de Iaşi.

Art. 52 În numirea rectorului Institutului, episcopul Diecezei de Iaşi consultă şi Senatul.

Art. 53 Constituirea Senatului, Consiliului facultăţii, Consiliului de Administraţie, catedrelor şi a centrelor de cercetare trebuie să fie avizată de episcopul Diecezei de Iaşi.

Art. 54 La începutul activităţii didactice în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, fiecare cadru didactic va face în public „profesiunea de credinţă” faţă de învăţătura Bisericii Romano-Catolice.

Art. 55 Durata mandatului organismelor de conducere este de patru ani.

Art. 56 Organismele de conducere sunt alcătuite din cadre didactice reprezentative, cu prestigiu ştiinţific şi didactic şi cu o înaltă ţinută morală.

Art. 57 Alegerea şi numirea unei persoane într-un organism de conducere se face numai cu consimţământul acesteia.

capitolul ix

PROCEDURA DE ADOPTARE

ŞI MODIFICARE A CARTEI

Art. 58 Prezenta Cartă este în acord cu normele Codului de drept canonic, cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii Învăţământului.

Art. 59 După ce proiectul a fost supus dezbaterii membrilor comunităţii academice, Carta Institutului se adoptă prin votarea membrilor Senatului şi ratificarea din partea episcopului Diecezei de Iaşi.

Art. 60 Prezenta Cartă, împreună cu Statutul Institutului şi regulamentele stabilite la articolul 9, constituie cadrul juridic în care îşi desfăşoară activitatea Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi.

Art. 61 Prezenta Cartă, după ce a fost adoptată în şedinţa Senatului din 24.01.1997 şi aprobată de episcopul Diecezei de Iaşi, la data de 26.01.1997, a fost revizuită în şedinţa Senatului din 19.11.2004 şi aprobată de episcopul Diecezei de Iaşi la 26.11.2004.